XVIII GUp 596/19 syndyk sprzeda udział w wysokości 1/8 prawa we własności nieruchomości lokalowej nr 21 położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Norwida 29

Syndyk masy upadłości Małgorzaty Mariańskiej w upadłości ogłasza o postępowaniu konkursowym i aukcji na sprzedaż udziału w wysokości 1/8 w prawie własności nieruchomości lokalowej nr 21 położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Norwida 29, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KA1D/00046694/0 za cenę nie niższą niż 13.700,00 (trzynaście tysięcy siedemset złotych 00/100) złotych na warunkach określonych w Regulaminie postępowania konkursowego i aukcji.
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (tj. do dnia 15 czerwca 2022 roku) na adres: Biuro Syndyka, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym jest wpłacenie wadium w określonego w Regulaminie postępowania konkursowego i aukcji. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 20 czerwca 2022 roku, o godz. 15:00 w Biurze Syndyka przy ul. Marszałkowskiej 9/15 lok 53 w Warszawie.
Każdy oferent, biorący udział w konkursie ofert/aukcji zobowiązany jest do przestrzegania warunków określonych w Regulaminie postępowania, z którym można zapoznać się w biurze syndyka.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wyboru oferty przez syndyka zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a całą zaoferowaną kwotę zobowiązany jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy.