LU1S/GUp-s/37/2022 Syndyk masy upadłości Wiesława Krzyżanowskiego sprzeda ograniczone prawo rzeczowege w postaci prawa do lokalu mieszkalnego nr 19 znajdującego się w budynku nr 112C w miejscowości Zagrody, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Puławach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1P/00096384/9 za cenę nie niższą niż 192.800,00 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset 00/100 złotych).

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, dla którego to postępowania syndyk prowadzi akta postępowania pod sygn.. LU1P/00096384/9 podaje do publicznej wiadomości o prowadzonym postępowaniu konkursowym lub dodatkowo aukcji (licytacji ustnej) na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości Wiesława Krzyżanowskiego ograniczonego prawa rzeczowego w postaci prawa do lokalu mieszkalnego nr 19 znajdującego się w budynku nr 112C w miejscowości Zagrody, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Puławach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1P/00096384/9 za cenę nie niższą niż 192.800,00 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset 00/100 złotych).

  1. Sprzedaż składnika majątku wchodzącego w skład masy upadłości Wiesława Krzyżanowskiego w upadłości prowadzona jest w trybie sprzedaży z wolnej ręki w formie pisemnego konkursu ofert lub dodatkowo aukcji (przetarg ustny).
  2. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego Małgorzatę Dzikoń w dniu 2 maja 2022 roku udostępniony jest do wglądu w aktach postępowania prowadzonych przez syndyka w systemie KRZ pod sygn.. akt LU1S/GUp-s/37/2022, nr porządkowy LU1S/GUp-s/37/2022/48.
  3. Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży a także z regulaminem postępowania konkursowego udostępnionym na stronie internetowej biura syndyka prowadzonej pod adresem: http://beneficjum.eu/ogloszenia-o-sprzedazy/.
  4. Cena wywoławcza przedmiotu postępowania wynosi nie mniej niż 192.800,00 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset 00/100 złotych).
  5. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ukazania się w KRZ ogłoszenia o sprzedaży, tj do dnia 2 lutego 2023 na adres: Biuro Syndyka, ul. Ostrobramska 73D lok. 138, 04-175 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.
  6. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami opisanymi w regulaminie postępowania konkursowego powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Syndyka wraz z dopiskiem umieszonym na kopercie: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Wiesława Krzyżanowskiego” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
  7. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym jest wpłacenie wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Wiesława Krzyżanowskiego w upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze 26 1090 1883 0000 0001 5010 5758 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu konkursowym – sygn. akt. LU1S/GUp-s/37/2022”” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym.
  8. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w drugim dniu roboczym po upływie terminu do składania ofert, tj w dniu 6 lutego 2023 r. o godz. 10:00 w Biurze Syndyka przy ul. Ostrobramskiej 73D lok. 138, 04-175 Warszawa. O terminie otwarcia ofert nie będzie dodatkowego powiadomienia.
  9.  Jeśli zostały złożone więcej niż jedna oferta spełniająca warunki postępowania konkursowego, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach opisanych w regulaminie postępowania.
  10. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu oraz regulaminu postępowania udostępnione zostały na stronie internetowej biura syndykahttp://beneficjum.eu/ogloszenia-o-sprzedazy/, a także udzielane są telefonicznie pod nr tel 697-974-864, lub mailowo za pośrednictwem skrzynki: tomasz.lis@beneficjum.eu