WA2M/GUp-s/77/2022 syndyk masy upadłości Krzysztofa Mamińskiego sprzeda prawo własności lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ul. Inżynierów 16 w Markach

Syndyk masy upadłości Krzysztofa Mamińskiego w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, dla którego to postępowania syndyk prowadzi akta postępowania pod sygn. WA2M/GUp-s/77/2022 podaje do publicznej wiadomości o prowadzonym postępowaniu konkursowym lub dodatkowo aukcji (licytacji ustnej) na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości Krzysztofa Mamińskiego prawa własności lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ul. Inżynierów 16 w Markach, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00117112/3 wraz z prawem związanym z własnością lokalu w postaci udziału w wysokości 9356/68022  w nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę ewidencyjną o nr 27/7, dla której to nieruchomości wspólnej  Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1W/00097382/9

 1. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego Marlenę Dudę udostępniony jest do wglądu w aktach postępowania prowadzonych przez syndyka w systemie KRZ pod sygn.. prowadzonych przez syndyka w systemie KRZ pod sygn.. akt WA2M/GUp-s/77/2022/, nr porządkowy WA2M/GUp-s/77/2022/41.
 2. Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z regulaminem postępowania konkursowego udostępnionym na stronie internetowej biura syndyka prowadzonej pod adresem: http://beneficjum.eu/ogloszenia-o-sprzedazy/.
 3. Cena wywoławcza przedmiotu postępowania wynosi nie mniej niż 754.660,00 zł. (siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt 00/100 złotych).
 4. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ukazania się w KRZ ogłoszenia o sprzedaży, do dnia 11 września 2023 roku na adres: Biuro Syndyka, ul. Ostrobramska 73D lok. 138, 04-175 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.
 1. Oferta wraz z wymaganymi w regulaminie postępowania konkursowego dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Syndyka wraz z dopiskiem umieszonym na kopercie: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Mamińskiego” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
 1. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym jest wpłacenie wadium w wysokości 76.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy 00/100 złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Krzysztofa Mamińskiego w upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze 45 1090 1883 0000 0001 5176 6541 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu konkursowym – sygn. akt. WA2M/GUp-s/77/2022” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym.
 2. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w drugim dniu roboczym po upływie terminu do składania ofert, tj. w dniu 13 września 2023 roku o godz. 10:00 w Biurze Syndyka przy Ostrobramskiej 73D lok. 138, 04-175 Warszawa. O terminie otwarcia ofert nie będzie dodatkowego powiadomienia.
 3. Jeśli zostały złożone więcej niż jedna oferta spełniająca warunki postępowania konkursowego, syndyk zarządzi przeprowadzenie w dniu 13 września 2023 roku aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach opisanych w regulaminie postępowania.
 4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wyboru oferty przez syndyka zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a całą zaoferowaną kwotę zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości.
 5. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od sprzedaży lub jej unieważnia bez podania przyczyn lub zamknięcia konkursu ofert bez dokonania wyboru oferty, na dowolnym etapie postępowania konkursowego, aż do momentu wyboru oferty.
 6. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu oraz regulaminu postępowania udostępnione zostały na stronie internetowej biura syndyka http://beneficjum.eu/ogloszenia-o-sprzedazy/, a także udzielane są telefonicznie pod nr tel 697-974-864, lub mailowo za pośrednictwem skrzynki: tomasz.lis@beneficjum.eu