XIX GUp 1823/20 syndyk sprzeda pakiet artykułów pasmanteryjnych, stojaków ekspozycyjnych, maszyn przemysłowo-dziewiarskich wraz z akcesoriami oraz 500,00 kg odzieży używanej

Syndyk masy upadłości Anety Przewoźnej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn.. akt XIX GUp 1823/20 ogłasza o prowadzonym postępowaniu konkursowym na sprzedaż pakietu artykułów pasmanteryjnych, stojaków ekspozycyjnych, maszyn przemysłowo-dziewiarskich wraz z akcesoriami oraz 500,00 kg odzieży używanej (wykaz ruchomości zaoferowanych do sprzedaży i minimalnych cen wywołania stanowi plik umieszczony poniżej treści obwieszczenia)

 1. Z opisem i oszacowaniem poszczególnych ruchomości zaoferowanych do sprzedaży sporządzonym przez biegłego sądowego Andrzeja Jakubaszaka, a także z zestawieniem ruchomości (w dalszej części zwane jako „Zestawienie”) zapoznać się można na stronie internetowej biura syndyka prowadzonej pod adresem: www.beneficjum.eu (plik do pobrania poniżej treści obwieszczenia) a także po złożeniu zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej tomasz.lis@beneficjum.eu,
 2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od dnia publikacji obwieszczenia, tj. do dnia 11 sierpnia 2023 roku na adres: Biuro Syndyka Anety Przewoźnej w upadłości, ul. Ostrobramska 73D lok. 138, 04-175 Warszawa (decyduje data faktycznego wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).
 3. Oferta pod rygorem jej odrzucenia musi:
  1. być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do ww. syndyka wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 1823/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Anety Przewoźnej”,
  2. zawierać nr porządkowy przedmiotu sprzedaży ujęty w Zestawieniu oraz opis przedmiotu sprzedaży zgodny z Zestawieniem,
  3. zaoferowana ceny za poszczególne przedmioty zaoferowane do sprzedaży nie mogą być niższe niż kwota wywołania ujęte w Zestawieniu,
  4. zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę poprzez wskazanie jego nazwy lub imienia i nazwiska, numer KRS lub numer PESEL,  adresu do korespondencji, numer telefonu oraz adresu poczty elektronicznej,
  5. zawierać zobowiązanie nabywcy do pokrycia wszelkich opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym podatków i opłat w przypadku ich wystąpienia.
  6. zawierać oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu postępowania i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
 4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w drugim dniu roboczym po upływie terminu do wnoszenia ofert, tj. w dniu 14 sierpnia 2023 roku o godz. 9:30 w biurze syndyka przy ul. Ostrobramskiej 73Dlok. 138 w Warszawie.
 5. W razie wpływu więcej niż jednej oferty, syndyk zawrze umowę z oferentem oferującym najwyższą cenę nabycia za poszczególne przedmioty zaoferowane do sprzedaży.
 6. Kupujący, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wpłacić całą zaoferowaną cenę przed podpisaniem umowy sprzedaży.
 7. Nabywca złoży w umowie sprzedaży oświadczenie, że zrzeka się wobec syndyka masy upadłości roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne pod warunkiem ujawnienia się takich wad.
 8. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży w terminie najpóźniej w terminie 4 tygodni od daty wyboru oferty.
 9. Potrącenie wierzytelności przysługującej Nabywcy wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne. Sprzedaż należności objętej niniejszym postępowaniem ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.